ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ερώτηση βουλευτή Λακωνίας, Λεωνίδα Γρηγοράκου, περί νομιμότητας απόφασης Πρωθυπουργού και Υπ. Εσωτερικών για την παράταση ανάθεσης καθηκόντων Γ.Γ. ΥΠΕΣ. Παρασκευή, 3/3/2017

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α.Π. 3895/3-3-2017
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη
την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγα Γεροβασίλη


ΘΕΜΑ: «Περί νομιμότητας απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 4360/9.2.2017, με θέμα : Παράταση ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικών»


Με την Α.Π. 4360/9.2.2017 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 75/15.2.2017, ΑΔΑ: 75ΡΙ465ΧΘ7-ΔΨΡ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Παράταση ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικών» αποφασίστηκε η παράταση της ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων στον Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη του Ομήρου, μόνιμο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), από 25/2/2017 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο, όπως αναφέρεται στην Απόφαση, μπορεί να παραταθεί. Η Απόφαση, ως αναφέρει, εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρων 50 παρ.1, 2 και 5 και του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α’ 98/2005).
Όπως είναι γνωστό, στο ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 33/27.2.2016) και ειδικότερα στο εδάφιο β’ της παρ.1Α του αρ.13 «Μεταβατικές διατάξεις–Τελικές διατάξεις» - όπως το συγκεκριμένο άρθρο έχει τροποποιηθεί με την παρ.8 του αρ.170 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 94/27.5.2016) και ισχύει - ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «1Α. Οι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, προϊστάμενοι Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2017 για τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και τους Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, και μέχρι τις 30.6.2018 για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, προϊσταμένους Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί κατά την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων. Σε περίπτωση κένωσης με οποιονδήποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, προϊσταμένου Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας, ΠΡΙΝ τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 1, αυτή πληρούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους ή την κατάργηση της θέσης τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. …».
Επιπροσθέτως, όπως είναι γνωστό, το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ετέθη σε λειτουργία την 8η Ιουλίου 2016, με σχετική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.
Eρωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Είναι νόμιμη η Α.Π. 4360/9.2.2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ.Εσωτερικών περί παράτασης ανάθεσης καθηκόντων Γ.Γ. έως την 24η/2/2019, σε αντίθεση με το αρ.13 του ν.4369/2016, ως ισχύει, που έχει θέσει την 31η/12/2017 ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει εκδώσει Απόφαση περί παύσης των Γ.Γ. των Υπουργείων ;
  2. Αποτελεί η συγκεκριμένη παράταση καθηκόντων έως το 2019 ρητή έγγραφη απόδειξη, με την υπογραφή του Πρωθυπουργού, ότι πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι να μην εφαρμόσει την εκ του νόμου προθεσμία της 31/12/2017 περί παύσης των Γ.Γ. και των Αναπληρωτών Γ.Γ. Υπουργείων ; Εάν ναι, βάσει ποιων επιχειρημάτων αιτιολογείται η κυβερνητική μεταστροφή επί της εφαρμογής νόμου που η παρούσα Κυβέρνηση συνέταξε, κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή των Ελλήνων, πρεσβεύοντας επανειλημμένως την –κατά τα λεγόμενά της– “αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης” ;
  3. Είναι νόμιμη η κάλυψη της ανωτέρω θέσης Γ.Γ. Υπουργείου μετά τη λήξη της 2ετούς θητείας του ανωτέρω Γ.Γ.-δημοσίου υπαλλήλου (από 25/2/2017 και έπειτα), ήτοι ΜΕΤΑ την 8η/7/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του “Μητρώου”), με εφαρμογή των αρ.50-51 του π.δ. 63/2005, δηλαδή με εφαρμογή διατάξεων που ίσχυαν πριν το ν.4369/2016, ως ισχύει, χωρίς ενδεχόμενη επίκληση ως νομικής βάσης ρητής σχετικής διάταξης του ν.4369/2016 ;
  4. Υπάρχουν περιπτώσεις Γ.Γ. Υπουργείων, Αναπληρωτών Γ.Γ. Υπουργείων, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων προϊσταμένων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, όπου να έγινε κάλυψη κενωθείσας με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτησης, λήξης θητείας κ.ο.κ.) θέσης ΜΕΤΑ την 8η/7/2016 (έναρξη ισχύος του Μητρώου), με εφαρμογή του π.δ. 63/2005 ; Εάν ναι, ποια η νομιμότητά τους σε σχέση με το αρ.13 του ν.4369/2016, το οποίο προβλέπει αυτή τη δυνατότητα μόνον πριν την 8η/7/2016 ;
  5. Για ποιους λόγους – πολιτικούς, διοικητικούς ή άλλους - η Κυβέρνηση άφησε να παρέλθουν οι προθεσμίες της παρ.1 του αρ.13 του ν.4369/2016, ως ισχύει, όπου ορίζεται ότι « Έως τις 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέσεις του άρθρου 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Έως τις 31.12.2016 ολοκληρώνεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.»; Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σχετικά και εντός ποιου συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος;
  6. Υπάρχουν περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων με εν ενεργεία παράλληλη ανάθεση καθηκόντων βάσει του π.δ. 63/2005, οι οποίοι να έχουν αποδεχτεί ταυτοχρόνως να λαμβάνουν αποδοχές (μέρος ή ποσοστό) και εκ της οργανικής θέσης τους και εκ της κάθε μορφής θέσης τους βάσει του π.δ. 63/2005 (π.χ., ενδεικτικώς, με χρήση της δυνατότητας που προβλέπει το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 του αρ.25 του ν.4354/2015);
Εάν οι απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων (4) και (6) είναι ενδεχομένως θετικές, παρακαλούμε να δοθεί αναλυτική αναφορά των περιπτώσεων και να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα.Ο Ερωτών ΒουλευτήςΛεωνίδας Γρηγοράκος